تولید کننده محبوب خود را بیابید

شاخص تولید کننده:    H    ا    س    پ    ک